Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A6:6:1 กินตามสูตร  สุขภาพดี และแข็งแรง


6:6:1 กินตามสูตร  สุขภาพดี และแข็งแรง


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สนับสนุนให้คนไทยลดหวานมันเค็ม

ใน 1 วัน กินให้ได้ตามสูตร 6:6:1 

น้ำตาลไม่เกินวันละ 6 ช้อนชา 

น้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชา

เกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา

ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง