Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


แผนกรังสีวินิจฉัย    X-ray  Department

             ให้บริการตรวจพิเศษและทั่วไปโดยรังสีเอกซเรย์  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้แก่

  • เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป  
  • เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง  ( 64 - Slice  CT Scan )
  • เครื่องเอกซเรย์พิเศษ  ระบบ  digital  (ทางเดินอาหารส่วนต้น  ลำไส้เล็ก  ลำไส้ใหญ่  ระบบสืบพันธุ์สตรี กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ) 
  • เครื่องเอ็กซเรย์เต้านม
  • เครื่องเอ็กซเรย์ฟันระบบดิจิตอล 
  • เครื่องอัลตราซาวด์
  • เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก  ( Bone  Densitometer)
  • เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 3 Tesla)
 
การบริการ

เอกซเรย์ทั่วไป (General X-ray)
     เป็นการตรวจเอกซเรย์ตามอวัยวะของร่างกาย  เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน ขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่  สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการจำนวนมากและรวดเร็วมากขึ้น เพราะใช้ตัวรับภาพแบบดิจิตอล (Image Plate) รวมทั้งยังใช้ระบบการจัดเก็บภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (PACS) ทำให้สามารถส่งภาพและเรียกดูภาพเอกซเรย์ได้ด้วยความรวดเร็วขึ้น

ตรวจพิเศษทางรังสี (Special X-ray)                                                                  
    เป็นการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การกลืนแป้งตรวจดูกระเพาะอาหารจนถึงลำไส้เล็ก ตรวจดูลำไส้ใหญ่ด้วยการสวนแป้ง, การตรวจดูระบบขับถ่ายปัสสาวะเห็นภาพต่อเนื่อง ให้ความแม่นยำเห็นรอยโรคชัดเจน


เอกซเรย์เต้านมและการตรวจเต้านมด้วยอัลตร้าซาวด์ (Mammogram+Ultrasound)      
    เป็นการตรวจเอกซเรย์หาความผิดปกติของเต้านม เช่น ก้อนมะเร็ง หินปูนที่จับเกาะในเนื้อเต้านม ถุงน้ำ  (cyst) ร่วมกับการตรวจกับเครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์คลื่นความถี่สูง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย

การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
     Ultrasound เป็นการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสามารถใช้ตรวจส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ส่วนคอ ส่วนอก ช่องท้อง และส่วนอื่นๆ ที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อน (Soft Tissue)
 
การเอกซเรย์ฟันชนิดทั้งปาก (DENTAL PANORAMIC) 
     เป็นการตรวจเอกซเรย์ฟันดูสภาพของรูปร่างฟัน รากฟัน และขอบเขตของซี่ฟัน สามารถเป็นแนวให้ทางทันตแพทย์นำไปวางแผนจัดฟัน และรักษารากฟัน โดยการฝังรากเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

 
แนะนำแพทย์
 
      
เวลาทำการ
 

สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ 0 2361 2800

บอกเล่าความประทับใจ
 
ความรู้สุขภาพ
 
อินโฟกราฟิค