Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


แผนกอายุรกรรม 
Medicine Department

 

             อายุรกรรมเป็นแผนกที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษาด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป  ส่วนใหญ่จะรักษาด้วยยา โดยแพทย์จะทำหน้าที่รักษาและเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพทั่วๆ ไปให้กับผู้ป่วยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอายุรแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการตรวจรักษาโรคต่างๆ ทั้งโรคที่ผู้ป่วยที่เป็น ปัจจุบัน และเรื้อรังต่างๆ

 
การบริการ

โรคที่ให้การตรวจรักษาในแผนกอายุรกรรมแยกตามสาขาแพทย์ ดังนี้

 
 1. อายุรศาสตร์ทั่วไป (Internal Medicine)
 2. อายุรศาสตร์โรคไขข้อและภูมิแพ้ (Allergy & Rheumatology) 
 3. อายุรศาสตร์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ (Endocrinology)   
 4. อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematology)    
 5. อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious Disease)  
 6. อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)   
 7. อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติ (Pulmonary)

 
  

 นอกจากโรคตามความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคของแพทย์สาขาต่างๆ แล้วโรคอื่นๆ ที่ให้การรักษา เช่น

 • เป็นหวัด
 • ไข้หวัดใหญ่
 • เจ็บคอ ไอ
 • มีน้ำมูกไหล
 • ปวดศีรษะ
 • ไมเกรน
 • เวียนศีรษะ
 • แมลงสัตว์กัดต่อย
 • ผื่นจากการแพ้ยา อาหาร
 
แนะนำแพทย์
 
      
เวลาทำการ
 

เปิดให้บริการทุกวัน :  เวลา 08:00 น. - 20:00  น.
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ 0 2361 2800

บอกเล่าความประทับใจ
 
ความรู้สุขภาพ