Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


ศูนย์หัวใจไทยนครินทร์
 
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ด้วยอุปกรณ์ครบครันทันสมัยตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาหัวใจอย่างละเอียด การตรวจด้วย อุปกรณ์เฉพาะทางโรคหัวใจ การรักษาการผ่าตัด การติดตามดูแล ในหออภิบาลผู้ป่วยหัวใจ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและ หลอดเลือด โดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ทีมแพทย์ผ่าตัด หัวใจ และทีมพยาบาล ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ รวมทั้งสามารถ รองรับเหตุหัวใจ ฉุกเฉิน 24 ชม.
 
การบริการ
 
ปรึกษาตรวจประเมินเบื้องต้น เกี่ยวกับภาวะ ความเสี่ยงของโรค รวมถึงการวินิจฉัยที่แม่นยำรวดเร็ว และการให้การรักษาด้วยยา

รวมทั้งให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัด และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจแบบองค์รวมโดยทีมอายุรแพทย์โรคหัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหาร เภสัชกร และให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
บริการ Non-Invasive

เป็นการตรวจสภาวะหัวใจโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สัมผัสภายนอกร่างกายซึ่ง ศูนย์หัวใจไทยนครินทร์สามารถให้บริการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนี้
 
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (EST)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและหลังออกกำลังกาย (Stress Echocardiography)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหลังได้รับยา (Dobutamine Echocardiography)
 • บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง เพื่อค้นหาสาเหตุที่ทำให้เป็นลมหมดสติ ใจสั่น แน่นเจ็บหน้าอก (Holter’s Monitor)
บริการ Invasive
 
 • ตรวจสวนหัวใจ และการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ
 • ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบตันด้วยบอลลูนและตามด้วยขดลวด
 • ขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน
 • ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร
 • การจี้ภาวะลัดวงจรของคลื่นไฟฟ้าในหัวใจด้วยคลื่นวิทยุุ
 • การปิดช่องโหว่ของหัวใจที่เป็นมาแต่กำเนิด
หัวใจฉุกเฉิน 24 ชม.
 
     
 
24 Hrs. Heart Rescue Team
ทีมช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต โรคหัวใจ 24 ชม.
 
ศูนย์หัวใจไทยนครินทร์ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ตระหนักถึงความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคหัวใจเมื่อเกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง (Heart Attack) ซึ่งเป็นผลให้หัวใจวาย หรือเสียชีวิต โดยมี แนวทางหลักในการเข้าช่วยเหลือ คือ สามารถรองรับเหตุฉุกเฉิน 24 ชม. ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ทีมประสานงานที่มีประสบการณ์โดยตรง และรวดเร็วด้วย
 
 • เทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้อง Cath Lab และ ER ที่มี มาตรฐาน พร้อมช่วยชีวิตในทุกเวลา

 • ประสานงาน และให้ความรู้กับชุมชนต่างๆ เกี่ยวกับการปฐม พยาบาลผู้ป่วย โรคหัวใจเบื้องต้น เพื่อช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วย โรคหัวใจ
แนะนำแพทย์
 
      
เวลาทำการ
 

เปิดให้บริการทุกวัน : เวลา 07:00 น. - 20:00 น. 

สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ 0 2361 2800

บอกเล่าความประทับใจ
 
ความรู้สุขภาพ
 
อินโฟกราฟิค