Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aนพ. โอภาส อินทรสุขุม
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.13998
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

      การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  ปี 2530  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ (ทั่วไป) ปี 2534  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

     สมาชิกสมาคมแพทย์  

  • สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

     ประสบการณ์การทำงาน

  • โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการ   พศ.2534-2536
  • โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ   พศ.2536-ปัจจุบัน

     ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

  • ไทย  อังกฤษ

 

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 
วัน เวลา หมายเหตุ
จ.08:00-17:00 น. -
อ.08:00-17:00 น. -
พ.08:00-17:00 น. -
พฤ.08:00-17:00 น. -
ศ.08:00-17:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์