Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aนพ. สิทธิยศ จันทรสาขา
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.34108
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

      สำเร็จการศึกษา

 • พ.บ.,   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     วุฒิบัตร

 • อายุรศาสตร์ทั่วไป   โรงพยาบาลราชวิถี

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร    โรงพยาบาลราชวิถี       

     สมาชิกสมาคมแพทย์  

 • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 • สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

 • แพทยสภา

 • สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

     ประสบการณ์การทำงาน

 • โรงพยาบาลนนทเวช

 • โรงพยาบาลสินแพทย์  

     ตำแหน่งปัจจุบัน

 • แพทย์ประจำศูนย์ทางเดินอาหาร    โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

 • ไทย, อังกฤษ

 

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 
วัน เวลา หมายเหตุ
อ.08:00-20:00 น. -
พฤ.08:00-12:00 น. -
ศ.08:00-20:00 น. -
ส.08:00-16:00 น. -
อา.08:00-12:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์