Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aนพ. เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.24095
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

     สำเร็จการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

     ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

     สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา

  • สมาคมกุมารแพทย์ และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

     ตำแหน่งปัจจุบัน

  • กุมารแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์

  • อาจารย์หน่วยไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • กุมารแพทย์ทั่วไป
 
วัน เวลา หมายเหตุ
อ.17:00-20:00 น. -
ศ.17:00-20:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์