Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aพญ. นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.9767
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

     สำเร็จการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     วุฒิบัตรและอนุมัติบัตร

 • กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อนุมัติบัตร กุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  

     ประวัติการทำงาน

 • แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • —แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์หน่วยกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ เวชบำบัดวิกฤติ  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 • กุมารแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • กุมารแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

     สมาชิกสมาคมแพทย์

 • สมาชิกแพทยสภา

 • สมาคมกุมารแพทย์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย

 • สมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทย

 •  สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

 • สมาคมโรคภูมิแพ้แห่งประเทศไทย

 • ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

 • ชมรมทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย

 •  สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

      ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กุมารแพทย์และกุมารแพทย์ สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลไทยนครินทร์    

 •  กุมารแพทย์สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลตำรวจ

     ภาษา

 • ไทย, อังกฤษ (Thai, English)

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
 • กุมารแพทย์สาขาโรคระบบทางเดินหายใจเวชบำบัดวิกฤติในเด็ก
 
วัน เวลา หมายเหตุ
พ.17:00-20:00 น. -
อา.10:00-13:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxo