Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  A



นพ. สุรสีห์ พร้อมมูล
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.12222
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800





     ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

     วุฒิบัตร

 • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

 • อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

 • Clinical Fellowship of Transplantation and Immunology Nephrology

          Unit, University of Alberta, Edmonton, Canada

     สมาชิกสมาคมแพทย์

 • สมาชิกสมาคมโรคไต

     ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้ช่วยเลขานุการ  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ แห่งประเทศไทย
 • อายุรแพทย์โรคไต  โรงพยาบาลศิริราช
 • งานปลูกถ่ายอวัยวะ  โรงพยาบาลศิริราช
 • อายุรแพทย์โรคไต  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

     ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อายุรแพทย์โรคไต  โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

 • ไทย,อังกฤษ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
 • อายุรกรรมโรคไต
 
วัน เวลา หมายเหตุ
ส.13:00-16:00 น.เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 และ 3
หมายเหตุ : วันเสาร์ ออกตรวจเฉพาะ สัปดาห์ที่ 1,3

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วย



เงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์