Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aนพ. จักรพงษ์ จักกาบาตร์
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.27726
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

     สำเร็จการศึกษา

  • พ.บ.,  คณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์     
  • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา   คณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

     ประสบการณ์การทำงาน

  • สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

     ตำแหน่งปัจจุบัน 

  • แพทย์ที่ปรึกษาสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา    โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ

 

 
วัน เวลา หมายเหตุ
พฤ.14:00-15:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์