Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aนพ. อนุชิต เวชชัยชีวะ
ใบอนุญาตเลขที่ : ว. 33135
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

สำเร็จการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์  กรมการแพทย์  โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2555
  • วุฒิบัตร  Adult Hip and Knee Arthroplasty  กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • นายแพทย์ชำนาญการ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลราชวิถี

ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 
วัน เวลา หมายเหตุ
อ.13:00-20:00 น. -
ศ.13:00-20:00 น. -
อา.08:00-12:00 น.เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4
หมายเหตุ : วันอาทิตย์ ออกตรวจเฉพาะ สัปดาห์ที่ 2,4

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxo