Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aพญ. นุชนาฎ รุจิเมธาภาส
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.30897
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

สำเร็จการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรและอนุมัติบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์สาขาโรคผิวหนัง  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี      

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • กุมารแพทย์และกุมารแพทย์สาขาโรคผิวหนัง  โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ (Thai, English)

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • กุมารแพทย์สาขาโรคผิวหนัง
 
วัน เวลา หมายเหตุ
ส.15:30-19:30 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxo