Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aนพ. จิตติธัช หล่อรุ่งโรจน์
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.34716
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

       ประวัติการศึกษา

  • มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     วุฒิบัตร

  • จิตเวชศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราช

     สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกชมรมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

     ประสบการณ์การทำงาน

  • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (จิตแพทย์ Full time) ปี 2556-2558
  • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา (จิตแพทย์ Full time) ปี 2558-2560

     ตำแหน่งปัจจุบัน

  • จิตแพทย์ Full time    โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

 

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • จิตเวชศาสตร์
 
วัน เวลา หมายเหตุ
จ.09:00-20:00 น. -
อ.09:00-20:00 น. -
พฤ.09:00-15:00 น. -
ศ.09:00-15:00 น. -
อา.09:00-15:00 น. -
หมายเหตุ : เฉพาะวันศุกร์เร่ิมออกตรวจตั้งแต่วันที่ 1 ธค.60

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxo