Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aนพ. บุญสาม รุ่งภูวภัทร
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.29081
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

ประวัติการศึกษา

  • พ.บ., คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     วุฒิบัตร

  • โสต ศอ นาสิก วิทยา

     สมาชิกสมาคมแพทย์ 

  • กรรมการสมาคมโรคจมูก แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ชมรมศัลยแพทย์ต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

     ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์แพทย์ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  •  อาจารย์แพทย์ (พิเศษ) ภาควิชาศัลยประสาทวิทยาสถาบันประสาท

     ตำแหน่งปัจจุบัน

  • แพทย์ที่ปรึกษาหู คอ จมูก   โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ
 
วัน เวลา หมายเหตุ
ส.13:00-16:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์