Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  Aพญ. อัจฉรา เชยประเสริฐ
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.16979
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

     สำเร็จการศึกษา

  • พ.บ.,  คณะแพทยศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     วุฒิบัตร

  • สูติ-นรีเวชวิทยา,   คณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     สมาชิกสมาคมแพทย์  

  • ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

    ประสบการณ์การทำงาน

  • สูติแพทย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 

  • หัวหน้าศูนย์คุณภาพ   โรงพยาบาลอำนาจเจริญ,   ผู้เยี่ยมสำรวจ พรพ.

  •  สูติแพทย์โรงพยาบาลศิครินทร์    (ถึง ก.ค.57)  

    ตำแหน่งปัจจุบัน

  • สูติแพทย์ที่ปรึกษา     โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

  • ไทย,     อังกฤษ

 

 
วัน เวลา หมายเหตุ
จ.09:00-17:00 น. -
อ.13:00-17:00 น. -
พ.09:00-16:00 น. -
พฤ.13:00-17:00 น. -
อา.09:00-16:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์