Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aทพญ. วรางคณา จิรรัตนโสภา
ใบอนุญาตเลขที่ : ท.5537
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

     ประวัติการศึกษา

 • ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์  
 • วทม., วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมเด็ก)

     วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรทางทันตกรรมสำหรับเด็ก 

     สมาชิกสมาคมแพทย์ 

 • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
 • ชมรมหัตถการแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

     ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก  มหาวิทยาลัยมหิดล

     ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ทันตแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์

    ภาษา

 • ไทย, อังกฤษ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 
วัน เวลา หมายเหตุ
ส.17:00-20:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxo