Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A

MRI 3Tesla
เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าUltrasound 4D
อัลตราซาวนด์คือการนำคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกว่า 20,000 Hz พัฒนาสู่การตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์และโครงสร้างหลัก