facebook Call Center : 0 2361 2727   |  A  A  Aคุณจตุพร สิหนาทกถากุล

ประธานกรรมการ


นายแพทย์เจริญ มีนสุข

ประธานฝ่ายแพทย์


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพร ภัทราคม

ผู้อำนวยการแพทย์


คุณยุติยา หริวงศานุภาพ

ผู้อำนวยการบริหารเเละรองผู้อำนวยการบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ


พูดคุยกับเจ้าหน้าที่